Visie

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de pedagogiek van Maria Montessori. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal, hiermee starten we in de onderbouw. De leerkracht begeleidt de kinderen in deze ontwikkeling.
Vanaf de middenbouw werken kinderen met een dag- of weekplanning en plannen hun werk na de instructie zoveel mogelijk zelfstandig. De instructies staan gepland op het dagrooster in de klas, zo weet elk kind wanneer het zelfstandig kan werken.
We besteden veel tijd aan individuele en sociale ontwikkeling. Kinderen van verschillende leeftijden zitten zo veel mogelijk bij elkaar in één klas. Zij leren niet alleen mét elkaar, maar ook ván elkaar. Oudere kinderen kunnen jongere helpen en de jongere kinderen laten zich inspireren door oudere. Wij ervaren deze verschillende leeftijden in een klas als een positieve bijdrage aan de sfeer in de school, de continuïteit in de groep én aan de ontwikkeling van het kind. De instructie gebeurt vooral aan de lesjestafel aan een groepje kinderen.
De samenstelling van de groep kan wisselen, maar vanaf groep 3 komen de kinderen om de lesjestafel meestal uit hetzelfde leerjaar. Zo nodig krijgt een kind extra verlengde instructie van de leerkracht of juist verkorte instructie.

De ideeën van Maria Montessori vormen het uitgangspunt, tegelijkertijd zijn wij een eigentijdse Montessorischool en maken we gebruik van
nieuwe methodes. In de onderbouw is nog veel Montessorimateriaal te vinden, aangevuld met verschillende materialen en bronnenboeken. In de
midden- en bovenbouw zijn de methodes voor rekenen, taal en studievaardigheden leidraad in het aanbod. Wij vinden het een uitdaging
om met nieuwe werkwijzen en materialen te werken. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen vindt er veel interactie tussen de
kinderen plaats. Hierdoor voelen de kinderen zich betrokken bij de les, leren ze samenwerken en leren ze actief!

Wij werken aan een fijne, rustige sfeer in de school. Het is belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt. Kinderen krijgen de kans hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We bieden kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op álle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat ‘er in zit’. Maar ook uw rol is daarbij onmisbaar: een goede wisselwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk. We willen kinderen meer bieden dan kennis alleen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan: het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfkennis, leren omgaan met anderen, leren omgaan met emoties en gebruik maken van je creatieve mogelijkheden. We stimuleren dat kinderen leren zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waar ze verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en die bijdragen aan een gelukkig leven!